Klininički značaj skleritisa i promena na periferiji rožnjače

1. Svetlana Stanojlovic, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za očne bolesti KCS, Serbia

Uvod: Skleritis može biti izolovana bolest oka, međutim, kod polovine pacijenata javlja se u sklopu sistemskih autoimunih bolesti, kao što je reumatoidni artritis (RA) ili granulomatoza sa poliangitisom (GPA) ranije poznata kao Wegenerova granulomatoza. Prisustvo nekrotičnog skleritis i /ili perifernog ulceroznog keratitisa (PUK) najčešće je posledica sistemskog vaskulitisa i smatra se da ukazuje na povećan rizik mortaliteta kod pacijenata sa RA.
Cilj: Da prikažemo kliniče karakteristike i terapijski pristup kod nekrotičnog skleritisa i perifernog ulceroznog keratitisa u sklopu sistemskih autoimunih bolesti.
Materijal i metode: Prikaz slučajeva
Rezultati: Muškarac, star 61 godinu, sa GPA razvio je bilateralni nekrotični skleritis i PUK. Inflamacija je zahvatila celu prednju skleru i periferiju rožnjače oba oka. Promene na oku nastale su 3 meseca nakon indukcione terapije pulsnim dozama ciklofosfamida. Nakon primene tri pulsne doze kortikosteroida uz peroralni ciklofosfamid, sanirana je nekrotična inflamacija sklere na više od 90% površine zahvaćene skleritisom. Dugotrajan i težak oblik nekrotičnog skleritisa i PUKa doveo je do gubitka vida na desnom oku.
Žena, stara 64 godine sa seropozitivnim erozivnim reumatoidnim artritisom razvila je bilateralni periferni ulcerozni keratitis . Akutna kornealna inflamacija nastala je dok je bolesnica bila na dozi održavanja metotreksatom (15mg nedeljno). Promene na periferiji rožnjače (PUK) javile su se su prvo na levom oku, ali su potpuno sanirane peroralnom primenom steroida. Nakon 6 meseci došlo je do pojave progresivnog PUKa i na desnom oku . Primenjena je pulsna doza ciklofosfamida kojom je u potpunosti zaustavljena inflamacija. Mada je keratitis u potpunosti saniran, iregularni astigmatiozam usled perifernog istanjenja rožnjače doveo je do značajnog sniženja vidne oštrine na oba oka.
Zaključak: Sistemska imunomodulatorna terapija predstavlja jedini racionalan pristup u lečenju nekrotičnog skleritisa i perifernog ulceroznog keratitisa u sklopu sistemskih autoimunih bolesti.


Ključne reči :

Tematska oblast: Rožnjača, vežnjača

Datum: 01.05.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove