Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса

Тематске области

  Фундаментална геолошка истраживања (Минералошка, к
  Истраживање и одрживо коришћење минералних сировин
  Геологија и разрада лежишта нафте и гаса
  Хидрогеолошке подлоге, објекти и решења
  Инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања и ре
  Геофизичка истраживања и апликације
  Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија
  Студентски радови
  Отворена сесија – теме по избору и округли сто на